Algemene voorwaarden

Hoogte 70 – Molenbeekstraat 8 – 3521 EV – Utrecht – info@hoogte70.nl – www.hoogte70.nl

KvK 30201808 – BTW NL 1621.87.221.B.01 – Banknr. NL57RABO0104878436

LEVERINGSVOORWAARDEN VAN HOOGTE 70

23-09-2016

I. ALGEMEEN

1. Hoogte 70 is werkzaam op het gebied van training, advisering en coaching. Zij zal zich inspannen

om de te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen en vanuit een professionele,

onafhankelijk opstelling uit te voeren.

2. Hoogte 70 acht zich verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die haar, zowel

in woord als in geschrift, tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden ter kennis komt.

3. Hoogte 70 draagt er zorg voor dat over de inhoud van de opdrachten een duidelijke

wilsovereenstemming bestaat en blijft bestaan tussen de partijen.

4. Hoogte 70 zal alles in het werk stellen om het volgens de wilsovereenstemming beoogde

resultaat te bereiken zonder echter dit resultaat als zodanig te garanderen.

II. TOEPASSELIJKHEID

5. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten –

hoe ook genaamd – tussen HOOGTE 70 en haar wederpartij evenals op de uitvoering daarvan.

Eventuele door de wederpartij gehanteerde voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij dit

tevoren schriftelijk tussen HOOGTE 70 en de wederpartij is overeengekomen.

III. ANNULERING

6. Annulering van een overeengekomen assessment is kosteloos tot 7 dagen voor aanvang van de

activiteit. Indien de annulering binnen 7 dagen voor de vastgestelde datum plaatsvindt, wordt

25% van de kosten in rekening gebracht. Indien de annulering binnen twee dagen voor de

overeengekomen datum plaatsvindt, zal 50% van de kosten in rekening gebracht worden.

Annulering van een individuele trainings-, of begeleidingssessie (coaching) is kosteloos tot 2

dagen voor het afgesproken tijdstip. Indien de annulering binnen 2 dagen voor de vastgestelde

datum plaatsvindt, wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.

In geval van annulering van een overeengekomen consulting, advies- of productieactiviteit

wordt, indien de annulering binnen een (1) week voor de vastgestelde datum plaatsvindt, 25%

van de kosten in rekening gebracht. Indien de annulering binnen twee dagen voor de

overeengekomen datum plaatsvindt, zal 50% van de kosten in rekening gebracht worden.

In geval van annulering van een overeengekomen workshop of trainingsopdracht wordt, indien

de annulering plaatsvindt binnen drie weken voor de startdatum van de training, 25% van de aan

de training verbonden kosten in rekening gebracht. Indien de annulering binnen één week voor

de startdatum plaatsvindt, zal 75% van de kosten in rekening worden gebracht.

Bij annulering voor die tijd zijn geen kosten verschuldigd met uitzondering van eventueel

gemaakte voorbereidings- en ontwikkelkosten, indien deze apart in de opdracht zijn vermeld .

Deze zullen in dat geval volledig in rekening worden gebracht.

Annuleren dient schriftelijk plaats te vinden. Als annuleringsdatum geldt de datum van het

poststempel, de fax- of emaildatum.

7. Bij annulering van de deelname aan een assessment, training of workshop kan de

opdrachtgever de oorspronkelijke deelnemer in overleg met Hoogte 70 laten vervangen door een

andere medewerker uit zijn organisatie.

Hoogte 70 – Molenbeekstraat 8 – 3521 EV – Utrecht – info@hoogte70.nl – www.hoogte70.nl

KvK 30201808 – BTW NL 1621.87.221.B.01 – Banknr. NL57RABO0104878436

IV. KOSTEN

8. Tenzij anders vermeld zijn de door Hoogte 70 gehanteerde prijzen in euro’s exclusief Belasting

Toegevoegde Waarde.

9. Tenzij anders aangegeven, dient betaling aan Hoogte 70 te geschieden binnen veertien dagen na

factuurdatum.

10. Indien cliënt in gebreke blijft te betalen binnen de gestelde termijn is cliënt over het factuurbedrag

(of een gedeelte daarvan) rente verschuldigd ten bedrage van het wettelijk vastgestelde

rentepercentage met een minimum van 1% per maand.’

11. Alle gerechtelijke en niet gerechtelijke kosten, gemaakt met betrekking tot de invordering van het

door de cliënt verschuldigde en niet-tijdig betaalde, zijn voor rekening van cliënt.

15. De wederpartij aanvaardt dat de verplichtingen die HOOGTE 70 uit hoofde van de overeenkomst

op zich neemt te kwalificeren zijn als een inspanningsverbintenis. Het recht van de wederpartij

om te klagen of te reclameren over de uitvoering van de overeenkomst vervalt na verloop van

een periode van 8 dagen te rekenen vanaf de datum waarop de opdracht wordt afgesloten. De

betalingsverplichting van de wederpartij wordt niet opgeschort door klachten of reclames.

16. Het is de wederpartij niet toegestaan schuldvergelijking toe te passen.

17. Indien wij voor de invordering van achterstallige bedragen de diensten van derden inschakelen is

de opdrachtgever verplicht tot betaling van de buitengerechtelijke kosten. Op deze voorwaarden

en eventuele geschillen tussen partijen is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die

tussen opdrachtgever en ons mochten ontstaan, zullen te onzer keuze worden voorgelegd een

de bevoegde rechter te Utrecht, dan wel aan de rechter van de woonplaats van de

opdrachtgever.

IV. AUTEURSRECHT

18. Het auteursrecht op alle door ons verstrekte rapporten, syllabi, formulieren e.d. (de geschriften)

blijft bij HOOGTE 70. Tenzij met schriftelijke toestemming van HOOGTE 70 mogen de

geschriften door opdrachtgevers niet worden verveelvoudigd. Hetzelfde geldt ten aanzien van

openbaarmaking anders dan in het eigen bedrijf van de opdrachtgever.

V OVERMACHT

19. Indien Hoogte 70 door overmacht van blijvende respectievelijk tijdelijk aard wordt verhinderd de

opdracht (verder) uit te voeren, zal zij de opdrachtgever onverwijld in kennis stellen. Onder

overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaronder in de wet en

de jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien,

waarop de partijen geen invloed kunnen uitoefenen inclusief werkstakingen. In overleg met de

opdrachtgever zal Hoogte 70 naar een oplossing zoeken. Indien geen oplossing wordt gevonden

zijn partijen gerechtigd zonder verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de hun

toekomende rechten, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, dan wel de verdere

uitvoering van de opdracht op te schorten.

Download hier de Algemene voorwaarden van Hoogte 70

Download hier de Privacy-verklaring van Hoogte 70